MotoShop24.pl - Mxwójcik serwis motocykli w Gdańsku.
Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
  Katalog » Regulamin
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest
 3 Gości
 online.
Kategorie
Wyszukiwanie
Szukana fraza:
Przedział cenowy:
do
Producenci
Waluty
Język
Polski
Informacje
Facebook
Zapraszamy "lubię to".
Wyszukiwane frazy
Reklama
portalmx
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MOTOSHOP24H.PL

Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod
adresem URL:  www.motoshop24h.pl

I. DEFINICJE:
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

a. Sprzedający

– FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA WÓJCIK, Anna Balińska - Wójcik
z siedzibą:  80-170 Gdańsk, ul. Noskowskiego 3d/31, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej  oraz rejestru urzędowych podmiotów gospodarki narodowej  pod numerem  REGON: 191876103, NIP: 583-207-72-11, tel. kontaktowy: +4858-309-04-84 lub +48512-321-056 od pn. do pt. w godzinach 10:30-16:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, e-mail: kontakt@motoshop24.pl

b. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL:  www.motoshop24h.pl

c. Miejsce odbioru – punkt sprzedaży zlokalizowany pod adresem: ul. Trakt Świętego Wojciecha 253, 80-018 Gdańsk , w którym możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia, po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sprzedającym;

d. Zamawiający
osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;

e. Użytkownik
każda osoba korzystająca ze strony www Sklepu internetowego;

f. Towar lub Towary
akcesoria motocyklowe oraz części  zamienne do motocykli i inne produkty lub usługi oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;

g. Cena
cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego;

h. Zamówienie
zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;

i. Strona Towaru  – pod strona na stronie www Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru;

j. Umowa sprzedaży
- umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia z dnia 24
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.), zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym, z wykorzystaniem strony www Sklepu internetowego;

k. Konto Zamawiającego
- narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu
adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie www Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, poprawianie danych osobowych, itp.;

l. Login –
adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;

m. Hasło
ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;

n. Konsument
- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22 1Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.);
o. Ustawa
ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);

p. Regulamin
niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.

3. Informacje podane na stronie www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.). Stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.

4.Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.motoshop24h.pl przez  Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania nie zamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywania strony www Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

6. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
b. dostęp do Internetu;
c. przeglądarka internetowa, np.  Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome;
d. aktywne konto e-mail.

7. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce KONTAKT na stronie www Sklepu internetowego. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie www Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.

III. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

1.Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, a także na udostępnieniu usługi „Poleć znajomemu” oraz udostępnianiu usługi newslettera. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.

2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Usługa „Poleć znajomemu” polega na umożliwieniu Użytkownikowi wysłania na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości o poleceniu Towaru w Sklepie internetowym wraz linkiem do odpowiedniej Strony Towaru. Adresat maila otrzymuje także informację o adresie email osoby, która  poleca mu Towar w Sklepie internetowym. Poprzez kliknięcie na przesłany na adres e-mail link, w przeglądarce internetowej otworzy się Strona Towaru z prezentacją wybranego Towaru przez Użytkownika do polecenia znajomemu.

4. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas rejestracji Konta Zamawiającego odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu Zamówienia lub wprowadzi adres e-mail w odpowiednie pole udostępnione przez Sprzedającego na stronie www Sklepu internetowego.

5. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczeń następujących treści:
a. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
b. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.

6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.

7. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

8. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,

b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy, bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,

d. Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,

e. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania nie zamówionych informacji handlowych,

f. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,

g. Podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

9. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z usługi  „Poleć znajomemu”, rezygnacja ta polega na zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z usługi polecania Towaru.

10. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Powinien w takim przypadku kliknąć w otrzymany w każdej wiadomości link o rezygnacji z subskrypcji newslettera, wybrać opcję wypisz się po zalogowaniu się na Konto Zamawiającego lub skontaktować się ze Sprzedającym.

11. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczna przez sprzedającego. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej Login Użytkownika i krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy Sprzedającego lub pisemnie na adres Sprzedającego.

12. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

IV. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

1. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu do doręczeń, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail), zaznaczeniem wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłaniem tak wypełnionego Zamówienia z panelu zakupów Sklepu internetowego, a także wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie Umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się z Regulaminem Sklepu internetowego.

2. Dokonując Zamówienia, Zamawiający może, ale nie musi zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć Konto Zamawiającego, tak, aby przy kolejnych zamówieniach nie podawać każdorazowo danych osobowych wskazanych w ust. 1. powyżej. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła zobowiązany jest do zachowania tych informacji w poufności. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu. Użytkownik, który nie dokonał rejestracji Konta Zamawiającego dokonuje Zamówienia jako gość.

3. Zamawiający proszony jest o dokonywanie niezwłocznej aktualizacji danych podanych w trakcie rejestracji przy pomocy formularza dostępnego w Koncie Zamawiającego.

4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont Zamawiających innych Zamawiających oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.

5. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
a. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, a następnie kliknięcie przycisku „KUP TERAZ”,

b. następnie po wyborze wszystkich zamawianych Towarów kliknięcie przycisku  „ DO KASY ”,

c. o ile Zamawiający nie ma jeszcze utworzonego Konta Zamawiającego, wprowadzenie danych  osobowych, nr telefonu, adresu email oraz adresu dostawy Towarów oraz ewentualnie, o ile Zamawiający zgłasza takie żądanie, danych do faktury VAT, wpisanie ewentualnych uwag lub komentarzy skierowanych do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole, dokonanie wyboru metody dostarczenia Towarów (motocykli nie wysyłamy - tylko odbiór osobisty, motocykle nie należą do systemu zbierania punktów), metody płatności oraz potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami Regulaminu poprzez odznaczenie tego faktu w panelu Zamówień;

d. Zamawiający może także wyrazić zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności  takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawniać będzie Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej  e. w celu zakończenia składania Zamówienia, kliknięcie przycisku  „KONTYNUUJ” a następnie POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE”.

6. Po złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia, otrzymuje on automatyczną odpowiedź na e-mail wskazanego w Zamówieniu z wiadomością potwierdzającą złożenie Zamówienia (ZAMÓWIENIE OTRZYMANE) wraz z numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Kupującego Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia i informacją „ ZAMÓWIENIE PRZYJĘTE”. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Każdorazowo po zmianie statusu Zamówienia, Zamawiający otrzyma stosowną informację mailową (np. że Zamówienie jest REALIZOWANE lub że Zamówienie zostało anulowane lub że Zamówienie zostało wysłane) na
adres email wskazany podczas składania Zamówienia Towarów.

7. Możliwe jest także złożenie przez Zamawiającego Zamówienia drogą telefoniczną w godzinach działania telefonu kontaktowego, wskazanych na stronie www Sklepu internetowego lub drogą mailową, wówczas Zamawiający proszony jest o podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, o których mowa w ust. 5. lit. c. powyżej. W przypadku Zamówienia złożonego drogą telefoniczną lub mailową do skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest uprzednie potwierdzenie przez Sprzedającego treści proponowanej Umowy sprzedaży poprzez jej wysłanie przez Sprzedającego na podany przez Zamawiającego adres email.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

9. Składając Zamówienie Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Sklepie internetowym.

10. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z Umów sprzedaży, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.

V. FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

1. W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:

a. przedpłata na konto Sprzedającego, tj. płatność tradycyjnym przelewem lub przelewem elektronicznym (e-przelewem), przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Sprzedającego w procesie realizacji Zamówienia, numer konta lub kartą płatniczą;

b. płatność „za pobraniem”, tj. gotówką przy odbiorze Zamówienia od kuriera lub przy odbiorze osobistym z Miejsca odbioru.

c. Motocykle lub pit bike'i - tylko odbiór osobisty, przedpłata lub tradycyjny przelew.

2. e-Przelewy realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący Zamówienia Towarów poprzez stronę www Sklepu internetowego wybiera jako formę płatności jeden ze sposobów płatności on-line opisanych w ust. 1. lit. a. powyżej i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się tam, Zamawiający otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany na stronę www Sklepu internetowego. Płatności on- line obsługuje firma PayU S.A. – w chwili obecnej przelewy PayU S.A nie są jeszcze dostępne.

3. W przypadku wyboru przedpłaty, jako formy płatności, należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta wskazany w mailu potwierdzającym Zamówienie.

4. Przy płatności tradycyjnym przelewem, Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienie.

5. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia.

6. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia - w przypadku płatności przelewem lub z momentem dokonania Zamówienia - w przypadku płatności kartą lub wyborze płatności „za pobraniem”.

7. Zamówienia dokonane w Sklepie internetowym wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub Poczty Polskiej. Możliwy jest także odbiór osobisty z Miejsca odbioru, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedającym.

8. Koszty dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zależą od rodzaju metody płatności wybranej przez Zamawiającego i wynoszą odpowiednio: rodzaj płatności Koszt dostawy brutto

  • Przesyłka kurierska płatna przelewem lub kartą płatniczą z góry 19 PLN
  • Przedpłata kurierska- płatne przy odbiorze 25 PLN
  • Odbiór osobisty z Miejsca odbioru 1.23 PLN PLN
  • motocykle - odbiór tylko osobisty 1.23 PLN

Cennik Poczty Polskiej uzależniony jest od wagi przesyłki zamówionej i jest dostępny w panelu zamowieniowym.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami wysyłki, w tym także przesyłki zwrotnej, zgodnymi z cenami wskazanymi w ust. 8. powyżej, w przypadku nieodebrania przesyłki z zamówionymi Towarami lub podania błędnego adresu w Zamówieniu. Jednakże, jeśli Zamawiający jest Konsumentem, postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w sytuacji zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez Konsumenta lub za które Konsument nie ponosi odpowiedzialności.

10. Koszty dostawy podawane każdorazowo przy wyborze metody dostawy przez Zamawiającego podczas dokonywania przez niego Zamówienia. Całkowity koszt dostawy Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia) widoczne są dla Zamawiającego w panelu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia oraz w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Sklep internetowy realizuje Zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Przy Towarach, na Karcie Towaru znajdują się następujące informacje o dostępności Towaru (co oznacza czas realizacji Zamówienia):
• dostępny  - Towar znajduje się w magazynie Sprzedającego.
• dostępność – 3 dni - Towar znajduje się w magazynie dostawcy Sprzedającego.
• na zamówienie  - Towar jest trudno dostępny i musi zostać sprowadzony.
• sprzedany - Towar jest aktualnie niedostępny.

4. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów Towarów w magazynie Sprzedającego, dlatego jeśli w Zamówieniu znajdą się Towary w danej chwili niedostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas
prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

5. Sprzedający może przyznać Zamawiającemu rabat na zasadach ustalonych indywidualnie z Zamawiającym. W razie zainteresowania Zamawiającego uzyskaniem rabatu, Zamawiający proszony jest o kontakt ze Sprzedającym przy użyciu Formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www Sklepu internetowego. W przypadku udzielenia przez Sprzedającego rabatu, Cena Towaru pomniejszana jest o wartość przyznanego rabatu. Informacja o rabacie widoczna jest na Koncie Zamawiającego. Rabat może być wykorzystany wyłącznie przez Zamawiającego na zakup Towaru na stronie www Sklepu internetowego. Kwota stanowiąca równowartość rabatu nie podlega wymianie na gotówkę.

6. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.

7. Zamówione Towary dostępne w magazynie Sprzedającego wysyłane są w ciągu 1-3 dni roboczych, maksymalnie w ciągu 30 dni (w zależności od wybranej przez Zamawiającego metody dostawy), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczonych po zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie w przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego, bądź po dniu złożenia  Zamówienia, w przypadku wyboru płatności gotówką „za pobraniem”, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8. poniżej.

8.Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy:

a. formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;

b. Zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego (w przypadku wyboru przedpłaty na konto Sprzedającego) lub przesyłka nie zostanie odebrana przez Zamawiającego.

9. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych Towarów.

10. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

11. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem. Jest to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.

12. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, o ile Zamawiający wyraził takie życzenie na otrzymanie faktury i wskazał w treści Zamówienia dodatkowe informacje, w szczególności nr NIP lub PESEL w przypadku osoby fizycznej. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia

13. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

1. Zgodnie z art. 27. Ustawy, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego (FIRMA HANDLOWO USŁOGOWA Wójcik , Anna Balińska-Wójcik, , ul. Noskowskiego 3d/31, 80-170 Gdańsk, e-mail: kontakt@motoshop24.pl) o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Zamawiający skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Zamawiającemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

3. Zamawiający będący Konsumentem, może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu będącemu Konsumentem prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Zamawiającemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Zwracane Towary Zamawiający proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA WÓJCIK, Anna Balińska - Wójcik, ul. Trakt Świętego Wojciecha 253, 80-018 Gdańsk niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Zamawiający będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

7.  Zamawiający będący Konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

8. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od  Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nie prefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;

h. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumentaprzed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

VIII. REKLAMACJE:

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach  Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.121 z późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 556 1– 556 6 Kodeksu cywilnego.

2. Towary posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedającego, obowiązującą na terenie Polski. Okres gwarancji każdego Towaru widnieje w jego opisie na Stronie produktowej. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość Towarów
posiada gwarancje, które mogą być realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów.

3. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację do odpowiedniego punktu producenta, wskazanego w dołączanym do Towaru dokumencie gwarancji, o ile taki dokument został dołączony do Towaru lub bezpośrednio do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: kontakt@motoshop24.pl; lub pisemnie na adres Sprzedającego:  FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA WÓJCIK, Anna Balińska - Wójcik, ul. Trakt Świętego Wojciecha 253, 80-018 Gdańsk.

4. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub faktury VAT).

5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

6. W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Zamawiający może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. Zamawiający może zwrócić się o interwencję do neutralnej strony: Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, czy też do Państwowej Inspekcji Handlowej o przeprowadzenia mediacji mającej na celu zakończenie sporu Konsumenta ze Sprzedającym, bądź też poprzez zapis do Polubownego Sądu Konsumenckiego funkcjonującego przy Państwowej Inspekcji Handlowej. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy rzecznika, sądu polubownego, czy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach
internetowych tych urzędów oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

IX. DANE OSOBOWE:

1. Zamawiający dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym proszony jest o za
akceptowanie warunków niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Sprzedającego jego danych osobowych dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży i realizacji dostawy zamówionych Towarów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

2. Każdy z Zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży
oraz realizacji dostawy.

X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422),  a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy.

2. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie www Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www Sklepu internetowego.

4. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
GDAŃSK, dnia 25 grudnia 2014 roku

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży
....................................................
Imię i nazwisko konsumenta
....................................................
adres zamieszkania
....................................................
telefon kontaktowy
....................................................
e-mail
....................................................
nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury VAT
FHU WÓJCIK Anna Balińska Wójcik
ul. Noskowskiego3d/31, 80-170 Gdansk
z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.motoshop24h.pl”
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.827.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Umowa sprzedaży została zawarta z FHU WÓJCIK , Anna Balińska-Wójcik w dniu
.................... roku/odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w dniu .................................... roku.
i
......................................
Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)


 

Powrót
Kontakt
Tel
512-321-056
Tel
Sklep ONLINE MXWójcik
Tel
Trakt Św. Wojciecha 253
Tel
Gdańsk (T.Transbudu)
GSM
(58)309-84-04
Godziny działania sklepu
Kontakt telefoniczny pon-pt w godzinach od 11:00 do 16:00. Po godzinach pracy prosimy o kontakt mailowy.
Koszyk
... jest pusty
Nowości
Zobacz wszystkie
Logowanie
Bestsellery
Bestsellery
Recenzje
Obecnie nie ma recenzji o produktach
Producenci
09 maj 2021
2839361 wywołań od 08 listopad 2013
Copyright © 2013 oscGold